پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

خانه ویران

وخوابم اشکهایم را به یغما برد وبغضم را ، نگاه خانه ویرانت ،                    فراموشید صدای رعد میآید ومن دربحــــــر چشمانت ، اسیــــر خشــــم مژگانم   که هر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید

چند پاره ها

زبانــــش دُر زیبــــــای دری بودزبان ِ دختــر  شـــاهِ پـــــری بود تن و اندام موزونـــش ،تو گوییزعیب ونقص وکوتاهی بری بود                  *** توهمچــوعندلیبِ خوش خرامی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15 بازدید